Projekt w Gimnazjum i Liceum

Dodany: 2017-09-28 12:49:31


Szeroko zakrojony projekt obejmie naszą placówkę w tym i przyszłym roku szkolnym.

Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk od 1 października 2017 r. przystępuje do realizacji dwuletniego projektu „Kluczowi cyfrowi” w Gimnazjum i Liceum, dofinansowanego w ramach Poddziałania 11.1.4 „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019.

Celem projektu jest podniesieniu jakości i efektywności nauczania ogólnego w szkołach powiatu bielskiego oraz wzrostu ich konkurencyjności i atrakcyjności.

Zostanie on osiągnięty poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pozalekcyjnych dla uczniów – różnych form rozwijających uzdolnienia, a także doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nowością w naszej szkole będzie e-nauczanie dla uczniów przebywających na zgrupowaniach, wyjazdach, obozach.

Wsparcie jest ukierunkowane wyłącznie na realizację zajęć obejmujących przedmioty ogólnokształcące, w tym szczególnie matematyczno-przyrodnicze i języki obce.

W ramach realizacji projektu zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne IT, w tym m.in. 36 laptopów, 3 tablice interaktywne, urządzenie wielofunkcyjne, 2 rzutniki i ekrany projekcyjne, wizualizer, wyposażenie pracowni matematycznej i biologiczno-chemicznej.

Ponadto, zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych na poszczególne rodzaje zajęć.

Sponsorzy
Partnerzy